มัสยิดอะมะดียะห์ (โดมเอียง) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม” ร่วมกับ ผู้นำทางศาสนาอิสลาม ในตำบลพระยาบันลือ ต้นแบบสังคมสมานฉันท์ของอำเภอลาดบัวหลวง พร้อมเดินหน้าต่ออีกสองตำบล โดยตั้งเป้าหมายเป็นอำเภอคุณธรรม โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า กว่าสองปีที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีเพื่อเสริมหนุนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประกอบด้วย หมู่บ้าน 7 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดบัวหลวง ให้เป็นหมู่บ้านตำบลคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริต กิจกรรมส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างธรรมาภิบาล และการรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง ซึ่งสืบเนื่องจากประชาชนบางหมู่บ้านมีปัญหาคุณภาพชีวิต ฐานะยากจน ติดยาเสพติด ขาดการเรียนการศึกษา ดังนั้น เพื่อยุติปัญหาเหล่านี้ไม่ให้ขยายในวงกว้าง การจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตำบลพระยาบันลือเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมไทยพุทธ-ไทยมุสลิม จึงใช้หลักคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามที่ประชาชนนับถือพัฒนาตำบลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ “บ.ศ.ร.” (หมู่บ้าน ศาสนา(วัด,มัสยิด) และส่วนราชการในพื้นที่) ควบคู่ “คุณธรรมเป้าหมาย” และ “กิจกรรมส่งเสริมความดี” ปัจจุบันตำบลพระยาบันลือเปลี่ยนแปลงไปมาก ถนนหนทาง ชุมชนบ้านเรือนสะอาด ประชาชนรู้จักสร้างงาน สร้างอาชีพไม่เบียดเบียนกัน นักเรียนมีวินัย มีจิตสาธารณะ หน่วยงานราชการเกิดหลักบริหารจัดการองค์กรที่ดีแนวใหม่ อย่างแท้จริง ซึ่งผู้นำทางศาสนาเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนให้เกิดการยอมรับ

ดังนั้นในวันนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับอำเภอลาดบัวหลวงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้นำทั้งสองศาสนาและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 120 คน เพื่อร่วมกันสนับสนุน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการ”พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”ให้ชาวตำบลพระยาบันลือได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอำเภอลาดบัวหลวงมี จำนวน 7 ตำบล ภาพของความสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรศาสนา และหน่วยงานราชการได้สะท้อนถึงความสำเร็จของชาวตำบลพระยาบันลือซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลอื่น ๆ ซึ่งภายในปี 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดขยายผลสู่ 2 ตำบลข้างเคียง เมื่อครบ 7 ตำบล ยกระดับเป็นอำเภอคุณธรรมต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว

แบ่งปัน