ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “สานสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรม บ้านเชิงเขา” ที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน วันนี้ (3 พ.ย.61) นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “สานสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรม บ้านเชิงเขา” ที่บริเวณวัดเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้นำท้องที่ ผู้ยำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ร่วมในกิจกรรม

นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ กล่าวว่า การจัดงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวฯ ในวันนี้ (3 พ.ย.61) เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับพื้นที่ สร้างรายได้และอาชีพให้ชุมชน ที่สำคัญยังแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ด้านนางกชพร เพ็ชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวระดับชุมชน ทั้งนี้บ้านเชิงเขา เป็น 1 ใน 4 หมู่บ้านของอำเภอบาเจาะ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชนและทำให้เกิดรายได้เฉพาะราย เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

3

.

2

.

5

.

6

.

7

.

1

.

8

.

9

.

10

.

11

.

12

.

14

.

15

แบ่งปัน