ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม “เชื่อมในความเหมือน เคารพกันในความต่าง” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และทำให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (5 ก.ค.61) นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม “เชื่อมในความเหมือน เคารพกันในความต่าง” และพบปะพูดคุยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม ที่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ

นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือการร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่น ทำให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

12

.

13

.

14

.

15

.

16

.

17

.

18

.

19

.

20

.

21

แบ่งปัน