ปู่สามารถออกซะกาตฟิตเราะฮ์ให้หลานได้หรือไม่ ?

ตอบ      ปู่สามารถออกซะกาตแทนหลานได้ แต่ถ้าหลานบรรลุศาสนภาวะแล้วต้องแจ้งให้หลานทราบก่อน ส่วนการที่ปู่จะนำซะการฟิตเราะห์ของตนมอบให้ผู้เป็นหลานนั้นกระทำไม่ได้ เพราะหลานเป็นบุคคลที่อยู่ในการรับผิดชอบของปู่ และทำนองเดียวกันหลานก็ไม่อาจนำซะกาตของตนมอบให้กับปู่ได้ เพราะปู่ก็ต้องอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหลานเช่นกัน

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน