วันนี้ 26 กันยายน 2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว (วัดทรายขาว) ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว และงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารโบราณพื้นถิ่น

สืบเนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ตำบลทรายขาวได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้แทนแหล่งเรียนรู้ หรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช และได้เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทรายขาว สถานที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนและบุคคลภายนอก ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติ อันจะเป็นฐานในการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคต ก่อให้เกิดความรัก ความภูมิใจ หวงแหน และร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมีประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิมในตำบลทรายขาวร่วมจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

pnoht600926001003710

 

แบ่งปัน