วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แห่งที่สองในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยรูปแบบหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางควบคู่กับหลักการดำเนินชีวิตตามแต่ละศาสนา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ทำข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถมีองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถคืนคนดีสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดตั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุชนในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะครู กศน. ได้ร่วมมือกันวางแผนและดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

1

แบ่งปัน