เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารสวนตำบลบาราเฮาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัดตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประทศ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าวคลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกยางพาราคลินิกกองทุนพื้นฟูฯ และคลินิกอื่น ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่การฝึกอาชีพทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการทางการเกษตรจำนวนมาก

 

ที่มา : ThaiNews

 

5

.

3

.

4

.

6

.

2

แบ่งปัน