วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ห้องขวัญจุทา โรงแรมปาร์ควิวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 “MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY” พร้อมอ่านสารพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมรำลึกในงานวันโลก รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

สำหรับโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 “MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY” ที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน