วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามข้างองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานี” ประจำปี 2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า อำเภอเมืองปัตตานี มีของดีในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติ ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้จังหวัดปัตตานี ยังเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่สำคัญในภูมิภาค และเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นเกลือหวานที่ทุกคนรู้จักกันมาช้านาน จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดงาน “วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองตานี” ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณใกล้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สนับสนุนสิ่งดีๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ให้คงอยู่คงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอเมืองปัตตานี ให้ภาคส่วนต่างๆ ทางสังคม ทั้งในจังหวัดปัตตานี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจร่วมกัน อันจะเป็นพลังสนับสนุนสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดริ้วขบวนแห่ตามถนนนาเกลือ นิทรรศการของดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง 10 ตำบล การแสดงผลิตภัณฑ์ของดี การประกวดผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และด้านปศุสัตว์ การประกวดอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และศิลปินนักร้องทั้งในและต่างประเทศ ทุกคืน

002

แบ่งปัน