ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักศูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ร่วม 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแก่นักวิชาการอิสลามศึกษาประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) การจัดอบรมในครั้งนี้ มีนักวิชาการอิสลามศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยาลา นราธิวาส สงขลา และสตูล รวม จำนวน 140 คน วิทยากร จำนวน 5 คน และคณะทำงาน จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 162 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น มาถ่ายทอดความรู้อีกด้วย

#จังหวัดปัตตานี #อบรมเทคนิค #หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด #อิสลามศึกษาตอนต้น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน