ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสรพงษ์ เบ๊ะกี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมจัดเลี้ยงอาหารเช้าให้กับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ก่อนที่คณะทั้งหมดจะเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อาทิ การผลิตอาหารฮาลาลของบริษัท ซี พี เอฟ ประเทศไทย อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จุดเริ่มต้นอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม เยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำยาวที่สุดในประเทศไทยแห่งแรกของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยการจัดเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจากพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 26 คน ซึ่งได้มีโอกาสมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมกล่าวต้อนรับมอบเงินดำเนินงานให้แก่ครอบครัวอุปถัมภ์และมอบของที่ระลึกแก่เยาวชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวกับคณะเยาวชนว่า ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตเพื่อเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ให้เกิดความรักและความสามัคคีที่ดีต่อกัน และอยากให้เยาวชนทุกๆ คนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

จังหวัดสระบุรีได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้มาแล้ว 31 รุ่น คือ ตั้งแต่รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2549 ถึงรุ่นที่ 36 ปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ในพื้นที่สระบุรี ซึ่งเยาวชนจะพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2562

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

3

.

2

.

5

แบ่งปัน