วันที่ 8 ตค. 62 บริเวณสวนขวัญเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้า 3 จชต.(จังหวัดยะลา) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง)จำกัด ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อศรีวิชัย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงจำกัด ได้วางยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรโดยใช้หลักการตลาด นำการผลิตมีการบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับหอการค้าจังหวัดยะลาทำหน้าที่ให้การแนะนำส่งเสริมสนับสนุนการเป็น เป็นการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรโดยวางกรอบการขับเคลื่อนระบบการผลิตเชิงโครงสร้าง เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งหากสามารถดำเนินการตามกรอบที่กำหนดแล้วระบบสหกรณ์ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนที่ยั่งยืนต่อไปผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ภายใต้แบรนด์ Sriwichai red beef

ประธานหอการค้า จ.ยะลา ยังกล่าวด้วยว่า ศูนย์กระจายสินค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ที่จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดโดยจะพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการเป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สำหรับหอการค้าจังหวัดยะลามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและเชื่อมโยงกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บริโภคเนื้อจาก รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า ทสง จ.ยะลาได้มีการวางกรอบยุทธศาสตร์ ในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตภายใต้การขับเคลื่อนของสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงจำกัด และเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อศรีวิชัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งจากทางราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอการค้าจังหวัดยะลา ที่จะทำหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นดูแลเกษตรกร ให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผลิตภัณฑ์การเพิ่มบทบาทสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้าเกษตร ในฐานะผู้รวบรวม ผู้แปรรูปและผู้จำหน่าย รวมทั้งการส่งออกสู่ต่างประเทศ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ ทางด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาด ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออีกทางหนึ่งโดยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนั้น ศูนย์กระจายสินค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการทำหน้าที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์กระจายสินค้าสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดต่อไป

ขณะที่ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา กล่าวว่า สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดยะลาเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีสามารถขุนโคเนื้อที่มีคุณภาพลักษณะตามที่ตลาดต้องการส่งให้กับเครือข่ายเพื่อแปรรูปเป็นเนื้อโคขุนภายใต้แบรนด์ Sriwichai Red Beef ให้กับประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน