วันนี้(18 มิถุนายน 2561) บรรยากาศที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเปิดให้บริการเป็นวันแรก หลังหยุดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 ในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1439 ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาใช้บริการจัดทำหนังสือเดินทางกันเป็นจำนวนมาก โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

นายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา กล่าวว่า การเข้ามาใช้บริการของประชาชนจำนวนมากในช่วงนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาตรงกับวันหยุดตรุษอิดิ้ลฟิตรี มีประชาชนในพื้นที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวเป็นจำนวนมาก และถือโอกาสนี้ เข้ามาใช้บริการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนมาใช้บริการในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ เช่นวันสงกรานต์ วันปีใหม่ ซึ่งทางสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา ณ ศอ.บต. สามารถรองรับประชาชนได้กว่า 1,000 คน เนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รองจากกรุงเทพมหานคร ควบคุมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และทางเรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการ โดยมีการเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานให้รวดเร็ว บริการประชาชนด้วยใจ

สำหรับผู้ที่สนใจมาทำหนังสือเดินทางจะต้องเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่น ในกรณีผู้เยาว์ ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตรแทน โดยบิดา มารดา ต้องไปลงนามให้คำยินยอม และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงด้วย หากบิดา มารดา จดทะเบียนหย่า จะต้องนำบันทึกการหย่า ตัวจริง ที่แสดงว่า บุตรอยู่ในความปกครองของผู้ใดมาแสดง พร้อมกับผู้ได้รับอำนาจปกครองด้วย โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มละ 1,000 บาท ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 35 บาท ผู้ใช้บริการจะได้รับเล่มหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา โทรศัพท์ 073 – 274 03

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน