s__27467795

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลเอาวาล ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกัน

แบ่งปัน