สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2562 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) โฆษกชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรในพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาขยายผลให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับกำหนดการศึกษาดูงานตามโครงการฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี แหล่งรวมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชาวไทยเชื้อสายจีน การก่อร่างสร้างตัว และพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดอุดรธานี การเยี่ยมชมหนองประจักษ์ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งสันทนาการยามเย็น ถ่ายภาพกับเป็ดเหลืองขนาดใหญ่

วันที่ 24 มกราคม 2562 การศึกษาดูงาน VOA สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การติดตามภารกิจการส่งกระจายเสียงภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในหลากหลายภาษาของสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมกับ VOA (Voice of America) การศึกษาแหล่งผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองบ้านนาข่า พร้อมเยี่ยมชมแหล่งผลิต และจำหน่ายผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน การร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาในรูปแบบ Dinner Talk

และในวันที่ 25 มกราคม 2562 ออกเดินทางสู่ทะเลบัวแดง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมการบริหารจัดการกลุ่มเรือท่องเที่ยวทะเลบัวแดง และชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงอันเลื่องชื่อ การเยี่ยมชมโรงเรียนสันติธรรมวิทยา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนวิถีอิสลามบนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเข้าพบผู้บริหารโรงเรียนเพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนผู้นับถือศาสนาอิสลามประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดประจำโรงเรียนสันติธรรมวิทยา และร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน