บันทึกประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2561

“สำหรับข้าพเจ้าแล้ว อำนาจทางการเมืองมิใช่เป็นเป้าหมาย หากเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในชีวิตทุกรูปแบบอำนาจทางการเมืองหมายถึงความสามารถในอันที่จะกำหนดชีวิตของประเทศโดยผ่านผู้แทนของประชาชน ภาวะเช่นนี้คืออนาธิปไตยที่ตื่นแล้ว ในรัฐที่มีภาวะหรือสภาพดังกล่าว ทุกคนปกครองตนเองโดยไม่เป็นอุปสรรคแก่การอยู่กินของเพื่อนบ้าน เพราะฉะนั้น ในอุดมรัฐหรือรัฐในอุดมการณ์ อำนาจทางการเมืองจึงไม่มีเพราะไม่มีรัฐ แต่รัฐในอุดมการณ์ดังกล่าว ไม่มีทางจะบรรลุได้โดยสมบูรณ์ในชีวิต ดังนั้น THOREAU จึงกล่าวไว้เป็นแบบฉบับว่า “รัฐที่ดีที่สุดคือรัฐที่ปกครองน้อยที่สุด”

“ข้าพเจ้าเชื่อว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น จะเกิดได้ด้วยวิธีการของอหิงสาเท่านั้น โลกจะเป็นสหพันธ์ได้โดยตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของอหิงสา การใช้กำลังหรือความรุนแรงจะต้องละทิ้งโดยเด็ดขาดในการแก้ปัญหาของโลก”

(ประชาธิปไตยกับประชาชน มหาตามะ คานธี : เขียน กรุณา-เรืองอุไร กุศลาศัย : แปล) #แด่86ปีกับการเดินทางของประชาธิปไตยประเทศไทย

บันทึกประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561

“ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งข้าพเจ้ามีภารกิจที่ต้องการปฏิรูปโลกใบนี้ ข้าพเจ้าต้องการปฏิรูปตัวของข้าพเจ้าและโลกที่ข้าพเจ้าอาศัย ข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อปกป้องตัวเองให้รอดพ้นและยืนดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้อย่างหน้าตาเฉย แน่นอน..มันมีความเป็นไปได้ที่จะยืนมองโลกใบนี้แล้วบอกกับตัวเองว่า ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น ขอแค่ให้ตัวเองปลอดภัยจากหายนะทั้งมวลเป็นพอ ด้วยความเชื่อและความเข้าใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่มีมุมมองเหล่านี้อยู่เลย ข้าพเจ้าเข้าใจว่า เรามีหน้าที่ตั้งคำถามกับตัวของเรา…เราจะปฏิรูปตัวของเราอย่างไร? เราต้องให้การศึกษา มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ให้กับตัวเอง ในขณะเดียวกัน เราต้องสร้างสังคมที่ดีเพื่อทุกคน เราต้องมีความหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ความรู้ในทุกศาสตร์ที่มี เราต้องใช้มันเพื่อการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งหลาย และธรรมชาติรอบตัวเราให้ดีขึ้น…ข้าพเจ้าขอให้พึงระวังสักนิดว่า หากเราต้องการเปลี่ยนโลก เราต้องไม่ละเลยมิติด้านจิตวิญญาณของเรา ศาสตร์ที่ปราศจากจิตสำนึก ความตระหนักรู้ ย่อมเกิดปัญหาได้เสมอ...นี่คือความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิรูปที่มีต่อตังเองในทัศนะของข้าพเจ้า” (ผมเรียบเรียงจากบางส่วนที่ ดร.ตอริก รอมฎอน ศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษาร่วมสมัย Oxford University, UK บรรยายเรื่อง “ศาสนา นโยบาย และชีวจริธรรม จะบรรจบกันอย่างไร” ปี 2011 จัดโดย สถาบันนโยบายสังคมและความเข้าใจ ณ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา)

 

ft_18-01-04_muslimpopulation_featured

 

บันทึกประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561

 “การพัฒนา ในที่นี้สามารถเข้าใจได้ในฐานะ “กระบวนการขยายขอบเขตเสรีภาพอันแท้จริงที่ประชาชนพึงปรารถนา” “การพัฒนา” ที่ตีความเฉพาะการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ เงินในกระเป๋าส่วนตัวอันได้มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความทันสมัยทางสังคมเพียงมิติเดียวนั้น ย่อมขัดแย้งในทีกับเสรีภาพของมนุษย์โดยภาพรวม การพัฒนาเรียกร้องให้เอาจริงเอาจังต่อการขจัดสาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ขาดอิสรภาพ เช่น ความยากจน การปกครองแบบเผด็จการนิยม โอกาสทางเศรษฐกิจที่บกพร่อง การถูกลิดรอนสิทธิโดยระบบทางสังคม ความไม่แยแสต่อระบบการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งความใจแคบของรัฐที่มีต่อประชาชน

ความเป็นจริง โลกยุคใหม่ยังคงถูกครอบงำโดย “ตะวันตก” ถึงแม้ว่า อำนาจแห่งจักรวรรดินิยมในยุคเก่าได้ล่มสลายลงแล้วก็ตาม แต่อิทธิพลของตะวันตกยังคงดำรงอยู่ไม่เสื่อมคลาย บางครั้งอาจยิ่งเข้มข้นแข็งแกร่งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ โดยเฉพาะ “อิทธิพลเชิงวัฒนธรรม” ที่ฝังรากลึก แน่นอนดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินบนอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งโคคา-โคลา หรือ เอ็มทีวี” (ศาสตราจารย์ อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ คนแรกของเอเชีย ผมแปลและเรียบเรียงจากบางส่วนในหนังสือของท่าน ชื่อ “Development as Freedom” ปี 1999)

 

 

บันทึกประจำวันที่ 19  มิถุนายน 2561

พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์และรับรองเกียรติของมนุษย์ทุกคน “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ต้องวางอยู่บนรากฐานสามประการ คือ หนึ่ง มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงความรู้ต่างๆ สอง ทุกคนมีอิสระในการเลือกดำเนินชีวิต สาม อิสระนั้นต้องมาพร้อมกับสามัญสำนึกความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ “ครอบครัว” “ชุมชน” “สังคม” และ “รัฐ” ต้องคำนึง ส่งเสริม ประคับประคอง เกื้อกูล วางนโยบาย และหามาตรการเพื่อยกระดับ “ศักยภาพ” ที่ทุกคนมีในการสร้างสรรค์ พัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่และยั่งยืน ในทางกลับกัน หากศักยภาพที่มนุษย์ได้รับมานั้น ถูกใช้ไปเพื่อทำลายมนุษย์ด้วยกัน ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ใส่ใจต่อทรัพยากร ที่อยู่อาศัย นั่นแสดงว่า มนุษย์กำลังทำลายเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เผ่าพันธุ์ของตัวเองอย่างน่าเห็นใจ…แน่นอน มนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ แต่ละชาติพันธุ์ แต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละประเทศ อาจให้ความหมาย หรือตีความคุณค่าในเรื่องเหล่านี้ต่างกัน สุดท้าย…ภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ย่อมหนีไม่พ้นที่จะสื่อถึง ความคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ คุณภาพ และศักยภาพของตัวเรา…หากแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของตนอย่างเต็มศักยภาพ เต็มกำลังความสามารถ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกจะดีขึ้นในที่สุด

บันทึกประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (วันที่ 30 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1439)

“การที่เราประกอบอิบาดะฮ์ (เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงองค์เดียว) อย่างมากมายในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ นับเป็นความเมตตาและความโปรดปรานที่เราได้รับจากเอกองค์อัลลอฮ์เจ้า ข้าพเจ้าสังเกตว่า มีบางส่วนจากพวกเรามักดูถูกผู้อื่นที่พวกเขาอาจไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิดเป็นประจำ หรือมาร่วมทำความดีกับพวกเรา ณ ที่แห่งนี้ เราคิดว่า เราทำดีมากกว่าคนอื่น เราต้องดีกว่าคนอื่น แท้ที่จริงเราไม่ได้มีความสามารถที่จะทำความดีด้วยตัวของเราเพียงลำพัง หากไม่ได้รับ “โอกาส” และ “การคัดเลือก” จากผู้ทรงสร้าง ขอให้ถ่อมตน อย่าดูแคลนผู้อื่นเป็นอันขาด เรามีโอกาส หน้าที่ของเราคือ สร้างโอกาสให้กับผู้อื่น หาใช่ดูถูกผู้อื่นไม่ ขอให้ทุกคนพึงระวังเรื่องนี้ให้จงหนัก #คำนะซีหะฮ์หลังละหมาดฟะญัรจากประธานศูนย์อิสลามเบอร์เคนเฮด เมืองโอ๊คแลนด์

บันทึกประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินว่า ขณะนี้ ในท้องทะเลมีขยะพลาสติกมากกว่า 150 ล้านตัน และหากเราไม่ทำอะไรกับมัน ปี 2050 มันจะมีจำนวนมากกว่าฝูงปลาในท้องทะเล #PlasticFreeNewZealand (ข่าวจาก The New Zealand Herald วันที่ 8 มิถุนายน 2561)

…วัลลอฮุอะลัม วะอะลา วะอะห์กัม

 

ขอขอบคุณ : อิมรอน โสะสัน

แบ่งปัน