ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้จัดการประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 (Annual Muslim World Policies Conference 2019) เรื่อง “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ

โดยมีการปาฐกถาและอภิปราย จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง, นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 

.

22352

.

22355

.

22358

.

22360

.

22363

.

22370

แบ่งปัน