นายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล มอบอาหารเพื่อละศีลอดในเดือนรอมฎอนแก่อิหม่ามประจำมัสยิดหาดทรายยาว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จ.สตูล ทั้งนี้นายอำเภอได้กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิม  โดยมอบหมายให้มาเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องมุสลิม หากเป็นไปได้จะพยายามไปให้ครบทุกมัสยิด เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน ทางราชการพร้อมดูแลความเดือดร้อนในทุกเรื่อง แต่ขณะนี้ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่จะต้องขอความร่วมมือผู้นำศาสนาให้ช่วยกันดูแล สอดส่อง แนะนำ ตักเตือน โดยเฉพาะเยาวชนของชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ต่อมานายสมาน หะยีบิลังอิหม่ามประจำมัสยิดหาดทรายยาว กล่าวว่า  เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดตามคำสอนของพระอัลเลาะฮ์ พระผู้ป็นเจ้า การถือศีลอดไม่ได้หมายความว่า ไม่กิน ไม่ดื่มเท่านั้น แต่หมายถึงการงดเว้นในอบายมุขทุกประเภท การถือศีลอดได้ฝึกและสอนให้มีความอดทน มีเมตตา เห็นอกเห็นใจ เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งบุญของพี่น้องมุสลิม ที่ทุกคนรอคอยที่ตั้งใจจะปฏิบัติศาสนกิจอย่างแท้จริง

แบ่งปัน