นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีมัสยิดแมะอัลตักวา และโรงเรียนตาดีกา บ้านปาแตบูแม หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ รวมถึงเพื่อต้องการให้บัณฑิตแรงงานและประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ชุมชนของตนเอง

นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนร่วมช่วยในการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ รวมถึงต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ ชุมชน ของตนเองโดยร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีมัสยิดแมะอัลตักวา และโรงเรียนตาดีกา บ้านปาแตบูแม แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่มีความสำคัญและเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนในหมู่บ้าน อีกด้วย

แบ่งปัน