วันนี้ ( 8 กันยายน 2561 ) เวลา 10.30 น. ที่ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้น โดยในพิธีมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ และเยาวชนจากกองลูกสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ขับเคลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 33 รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 8,000 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์กว่า 3,000 ครอบครัว ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์และเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านมติข้อตกลงร่วมกันระหว่างชมรมฯทั้ง 5 จังหวัด ให้ชมรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ จึงได้เสนอผ่าน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน ภายใต้แรงบัลดาลใจจากประโยคที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อพลักดันให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ และสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากมีเยาวชนในโครงดารสานใจไทย สู่ใจใต้แล้ว ยังได้นำเยาวชนจากสถานศึกษาทั้งรัฐ เอกชน และสถาบันปอเนาะที่ถูกกำหนดให้เป็นสถานศึกษาเป้าหมาย จำนวน 90 แห่ง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยทุกกิจกรรมได้ปลูกฝั่งให้เยาวชนมีความรักในสถาบันชาติ รวมถึงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย ศอ.บต. ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพการศึกษา การเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) เพื่อให้เป็นไปตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 และ 16

สำหรับ กิจกรรมจิตอาสามีการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าที่สูญเสียจากการบุกรุกของนายทุน จำนวนพื้นที่ 19 ไร่ ซึ่งถือเป็นการปลูกทดแทนในพื้นทีเป็นวงกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย และกิจกรรมถอดบทเรียนส่งเสริมการศึกษาเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ความั่นคง ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นเยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เข้าร่วมจำนวน 700 คน เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 90 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาเป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี 35 แห่ง จังหวัดยะลา 21 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 20 แห่ง และ 4 อำเภอของจังหวัดสงจลา 14 แห่ง เข้าร่วมจำนวน 300 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2561

 

ที่มา : sbpac.go.th

 

untitled-1

.

untitled-2

.

untitled-3

.

untitled-5

แบ่งปัน