eywwb5wu5

นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทเปิดงานวันเด็กสนามเสือป่า ขอให้เป็นคนดี ร่วมกันรักษาความสงบ-ปลอดภัย ให้ครอบครัวดูแลเด็กอย่างดี บอกอย่าติดขัดเรื่องตัวอักษรใน รธน.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนและผู้ปกครองในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง วันนี้ถือเป็นวันสำคัญของเด็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่าวันนี้บ้านเมืองดูมีความสุข จึงอยากขอให้ร่วมกันรักษาความสงบและความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนรู้ดีว่าเด็กจะเป็นพลังที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นครอบครัวซึ่งถือเป็นพื้นที่ฐานสำคัญที่สุด จะต้องสั่งสอนอบรม สร้างการรับรู้ที่เป็นประโยชน์ สร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี ซึ่งทางรัฐบาลได้มีมาตราการส่งเสริมเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ลดความเหลื่อมล้ำทางกาศึกษา และต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดี มีความสามัคคีและหัวแหนสิ่งที่เป็นประเทศชาติด้วย

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญก็คือรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่ จึงขออย่าไปติดขัดกันที่ตัวหนังสือ โดยขอให้มองกันในทางที่ดีว่าจะต้องดีกว่าเดิม

ที่มา : INN News

แบ่งปัน