mnoht170218151147001_13a1c51e88a746e194c46564787637c1

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเยี่ยมชมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแฮนด์อินแฮนด์ ชื่นชมการบูรณาการทำงานทุกฝ่าย ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนในพื้นที่

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและคณะ พร้อมด้วยนายยุทธนา  พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ที่จ้างแรงงานคนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธ-มุสลิม ที่มีความถนัดเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า  ซึ่งโรงงานสามารถรองรับแรงงานจำนวนมากได้ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงาน และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วย

จากการที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ความเข้าใจ สนับสนุน งานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและอาชีพ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงได้จัดทำแผนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานและอาชีพ ของวิสาหกิจชุมชน แฮนด์อินแฮนด์  มีการ พัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตร การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ของกำลังแรงงานในพื้นที่ ก่อนเข้าทำงานในโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ พร้อมทั้งจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรเย็บ ผ้า ในโรงงาน อุตสาหกรรมด้วย

mnoht170218151147001_b1ab828fbce9463289b123564d5a4e62 mnoht170218151147001_e1dbd60b734a44b99d5fbcdcbead9ccb

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ในครั้งนี้ ได้เห็นเป็นรูปธรรมของความร่วมมือ การบูรณาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและเทศบาลอำเภอรือเสาะ ได้ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ให้ความรู้ เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้กับชุมชน สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ โดยไม่ต้องออกไปทำงาน นอกพื้นที่ ขณะเดียวกันส่งเสริมการจัดอบรมให้ชุมชนมีความรู้เรื่องไอที เพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงงาน ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์  ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก อย่างไรก็ตามในวันนี้ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เยี่ยมชม การเรียนการสอน ของหน่วย จัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณโรงเรียนบ้านยะบะ( อุปการวิทยา) ด้วย  พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนละหาร ที่อำเภอยี่งอ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมศิลปวัตถุหลากหลายประเภทของท้องถิ่นที่นับว่าหาชมได้ยากในปัจจุบัน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน