พันเอก ศุภชัย ปรีชามาตร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน 7” จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสอนเสริมความรู้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดยะลารวม 23 โรงเรียน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 13 สัปดาห์ 26 วัน

โอกาสนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โครงการ “ติวข้น ค้นฝัน 7” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการศึกษา ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความมุ่งมั่นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สู่การแข่งขันทางการศึกษา ก้าวไปสู่ความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 มีนักเรียนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้มีจำนวนมากกว่า 2,500 คน

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างสถาบันกับหน่วยพี่เลี้ยง และรับการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน