pnoht600311001000201_11032017_070945

สมาพันธ์โรงเรียนเอกชน จชต.สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา เตรียมความพร้อมพื้นฐานภาษาจีนให้กับเยาวชน เปิดค่ายภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อการศึกษาต่อในด้านภาษาจีน และแข่งขันในตลาดโลก มุ่งเน้น สนทนาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

นักเรียนระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษา “โครงการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน” ซึ่งสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน จชต. โดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม จชต. สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 จ.ยะลา จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ทั้งนี้เพื่ออบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้ง นำความรู้ที่เรียนไปสื่อสารกับเจ้าของภาษา ศึกษาต่อ หรือ ทำงานได้ โดยการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย นอร์ท เวท เมืองซีอาน ประเทศจีน มาถ่ายทอดความรู้ ทางด้านภาษาจีนพื้นฐานให้กับนักเรียน รวมทั้งมหาวิทยาลัยซีอานเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยฟาฎอนี เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

น.ส.ธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าสำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนนี้ เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา และได้ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยในประเทศจีน หลายแห่งและมหาวิทยาลัย นอร์ท เวท เมืองซีอาน ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ได้ไปทำ MOU ที่จะแลกเปลี่ยนครู นักเรียนร่วมกัน หลังกลับมาก็คิดว่าจะไปทำค่ายภาคฤดูร้อนที่ประเทศจีน เป็นหลักสูตร 1 เดือน มหาวิทยาลัย นอร์ท เวทฯ ก็ได้จัดส่งครูมาช่วยสอนภาษาจีนให้กับเด็กนักเรียน ก่อนที่จะไปเข้าค่ายจริงในเดือนเมษายน

pnoht600311001000202_11032017_070945 pnoht600311001000205_11032017_070945

สำหรับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ทางสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนให้ความสนใจ จำนวน เกือบ 300 คน ซึ่งการเปิดค่ายภาษาฯ สามารถรับนักเรียนได้เพียง 120 คน ซึ่งรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรก หากประสบความสำเร็จ ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทำค่ายภาษาเพิ่มในรุ่นต่อไป

ส่วนวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการค่ายภาษาฯ ก็เพื่อต้องการให้นักเรียน ได้เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 3 จชต. หรือประเทศจีนได้ ซึ่งนักเรียนที่มาเข้าค่ายภาษาจีนนี้ ก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางภาษาจีนมาก่อน แต่จะต้องมีความสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะมาเข้าค่ายฯ

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน