นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างพลังเยาวชนคนยุติธรรมนำปัตตานีสันติสุข” โดยมีนายจรูญ นิลเพ็ชร์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

เนื่องจากเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นอนาคตของชุมชน แต่มักไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทางราชการมากเท่าที่ควร เมื่อเยาวชนเหล่านี้เรียนจบออกมาแล้ว โดยส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชน เช่น เป็นอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด หรือผู้เผยแพร่ศาสนาแก่คนในชุมชน เช่น โต๊ะครู บาบอครูตาดีกา เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่จบจากสถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต และที่แน่นอนที่สุดปัญหาเรื่องความไม่ยุติธรรม ถือเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักๆ แล้วเกิดจากการที่ประชาชนไม่รู้ข้อกฎหมาย การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือภาคประชาชนผู้นำชุมชนในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะในด้านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับด้วยลักษณะนิสัยของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มักพึ่งพิงผู้นำชุมชน ทำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้นำชุมชนในอนาคตในเรื่องกระบวนการยุติธรรม และการใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการสร้างภูมคุ้มกัน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน โดยมีเยาวชนนักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

17-4-1 17-4-3

แบ่งปัน