วันที่ 15 ก.ย. 62 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 พ.อ.บงการ กาญจน์มาลัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้นำคณะ ให้การต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนพัฒนาสาธิต จังหวัดยะลา จำนวน 250 คน จากโครงการ All in One อัลมุคอยยัมอัตตัรบาวีย์อัลอิสลามีย์ ครั้งที่ 4 ซึ่งได้มาเข้าค่ายเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมสันติสุขด้วยตัวเราเอง และได้มาศึกษาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์เรียนรู้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4

สำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนไปตามด่านการเรียนรู้ 3 ด่าน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

พ.อ.บงการ กาญจน์มาลัย กล่าวว่า ทางหน่วยฯ จะเน้นปลูกผักหมุนเวียนและตรงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้เปิดสอนนักเรียน เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อจริง ๆ มีทั้งการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ผสมเทียม หลากหลายที่ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ได้สร้างชื่อเสียงในพื้นที่มาก โดยเฉพาะผัก นพค. ชาวบ้านจะนิยมมาก เนื่องจากเป็นผักปลอดสารพิษ

เด็กหญิงนาเดีย เบ็ญญากาศ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพัฒนาสาธิตวิทยา บอกว่า พวกเราทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนจากโครงการ All in One อัลมุคอยยัมอัตตัรบาวีย์อัลอิสลามีย์ ครั้งที่ 4 ซึ่งได้มาเข้าค่ายลูกเสือชมวิถีชีวิต หินล้านงามพร้อม สานสันติสุขสู่ชุมชน และยังได้ผจญภัยในสวนผลไม้ ได้ชมไอหมอก ดินแดนแห่งสองเมืองยะลา และสงขลา วันนี้ได้มาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่หน่วยฯ รู้สึกดีใจมาก และขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ ตนเอง และเพื่อน ๆ ก็ขอสัญญาว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาเรียนให้ได้มากที่สุด

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

แบ่งปัน