วันที่ 29 เม.ย. 62 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดมหกรรม “ส่งต่อความดี กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.” ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการมอบทุนดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารของรัฐบาลที่เขียนคู่รู้ค่าประชาชนมาตลอดครบรอบ 53 ปีซึ่งให้บริการทางการเงินแก่พี่น้องเกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงินและสหกรณ์ ทั้งรับฝากเงิน และให้สินเชื่อ คุณภาพชีวิตทุกครัวเรือน

โดยทางธนาคารได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการทางการเงินระบบอิสลามแก่พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่จะให้บริการทางด้านเงินฝาก และสินเชื่อระบบอิสลาม ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศจำนวน 1,273 สาขา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนอิสลาม ธ.ก.ส.มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,927.58 ล้านบาท เป็นเงินฝากประเภทรักษาทรัพย์จำนวน 1,585.43 ล้านบาท เงินฝากประเภทเพื่อการลงทุนทั่วไปจำนวน 1,342.15 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการเงินฝากรักษาทรัพย์ร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจญ์และอุมเราะห์เพื่อตอบแทนลูกค้าผู้ฝากตามโครงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตามเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์คือต้องมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และมีระยะเวลาฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละรอบปีบัญชีของธนาคารโดยทุก 2,000 บาทผู้ฝ่าจะได้ร่วมกิจกรรมในการไปแสวงบุญ 1 สิทธิ์และในปีนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน 739,431 สิทธิ

ทั้งนี้ในบัญชี 2561 ธกสได้จัดสัดส่วนส่งต่อความดีเป็น 2 ประเภทคือทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 25 ทุนพิธีอุมเราะห์จำนวน 47 แบ่งสัดส่วนเป็นเขตภูมิภาคจำนวน 5 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง ปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา เป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ 10 ทุนและทุนประกอบพิธีอุมเราะห์ 20 ทุน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต เป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ 2 ทุนและทุนประกอบพิธีอุมเราะห์ 4 ทุน กลุ่มที่ 3 ได้แก่กรุงเทพฯ เป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ 2 ทุนและทุนประกอบพิธีอุมเราะห์ 3 ทุน กลุ่มที่ 4 ได้แก่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ 1 ทุน และส่วนประกอบพิธีอุมเราะห์ 3 ทุน กลุ่มที่ 5 ได้แก่จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางยกเว้นกรุงเทพฯ เป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ 1 ทุน และทุนประกอบพิธีอุมเราะห์ 3 ทุน

นอกจากธนาคารได้จัดสรรตนตามสัดส่วนภูมิภาคแล้ว ธนาคารได้จัดสรรทุนระดับประเทศเป็นคนประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 9 ทุน ประกอบพิธีอุมเราะห์จำนวน 14 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 72 ทุนซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะเดินทางในปี 2563 ธนาคารมีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมพร้อมเงินเพื่อเตรียมการไปประกอบพิธีฮัจย์การเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนอิสลามธกสนั้นจะเป็นช่องทางเลือกให้พี่น้องมุสลิมใช้บริการทางการเงินระบบอิสลามของธนาคารครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่นั่งธนาคารได้มีส่วนส่งเสริมส่งต่อความดีที่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมและทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมส่งต่อความดีตลอดไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน