แถลงข่าวการจัดงาน

“ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

———————————-

หนึ่งปีบริบูรณ์ในความสุญเสียของแผ่นดินสยามและความเศร้าโศกของประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด ทั้งการดำเนินชีวิต การประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และการดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร พร้อมใจร่วมกันจัดการ “ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ใน วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ฉายวีดิทัศน์ “พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม”
  2. อภิปราย “การดำเนินชีวิตตามพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 กับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
  • นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี / ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
  • ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
  • นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
  • นายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
  1. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ประธานพิธี กล่าวถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  2. นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี / ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวดุอาอฺปิด

อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจากองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, นครนายก, อยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, และสมุทรปราการ ได้แสดงความจำนงจะเข้าร่วมแล้วกว่า 3,000 คน และคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกหลังจากได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวออกไปอย่างกว้างขวาง

 

กำหนดการ

“ถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

————————-

 

เวลา รายการ
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
๑๔.๐๐ – ๑๔.๐๕ น. อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
๑๔.๐๕ – ๑๔.๑๐ น. ชมวีดิทัศน์ “พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม”
๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๕ น. อภิปราย “การดำเนินชีวิตตามพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 กับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

1)    นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี / ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ

2)    ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

3)    นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

4)    นายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ดำเนินการอภิปรายโดย…

นายสมาน งามโขนง

โฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

๑๕.๐๕ – ๑๕.๒๐ น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ประธานพิธี กล่าวถวายความรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๕.๒๐ น. นายอรุณ บุญชม

รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี / ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ

กล่าวดุอาอฺปิด

๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธี
แบ่งปัน