นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ที่โรงแรมอัญชาลีน่า กรุงเทพฯ

ท่านจุฬาราชมนตรี ได้ให้โอวาทว่า การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่มีความสำคัญยิ่ง และมีองค์ประกอบและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ผู้เดินทาง ซึ่งถือเป็นแขกของพระเจ้า ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ แซะห์หรือผู้นำกลุ่ม ที่จะต้องทำความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ทั้งของไทยและซาอุดีอาราเบีย

ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการถ่ายโอนและเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการฮัจย์ จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ไปสู่กระทรวงมหาไทย โดยกรมการปกครอง เพื่อการพัฒนาฮัจย์ของประเทศไทย ให้มีกระบวนการจัดการด้านระบบ ระเบียบ และการดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13-1-2

แบ่งปัน