pnoht600117001000201_17012017_060804

พันเอก สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานของหน่วย จัดกำลังพล เจ้าหน้าที่ทหารพราน 41 ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์แพทย์ทหารบก จชต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า วิทยาลัยการอาชีพเบตง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และ อสม.ประจำตำบลวังพญา เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ห้วงที่ผ่านมา

pnoht600117001000202_17012017_060804 pnoht600117001000203_17012017_060804

ตามนโยบายการช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังน้ำลด ของ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

pnoht600117001000204_17012017_060804 pnoht600117001000205_17012017_060804

ซึ่งกิจกรรม ”ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม” ประกอบด้วย การให้บริการด้านการแพทย์ การตัดผมให้กับประชาชนและเด็กๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจเช็ค พร้อมซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการบริการจำนวนมาก

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน