ถ้าขาดบวชหรือขาดละหมาด แล้วตายไปโดยยังมิได้ชดใช้ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ      ละหมาดและศีลอดรอมฎอน ถือเป็นฟัรฎูสำคัญของอิสลามที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน หากละเลยถือเป็นบาปใหญ่ กรณีผู้เสียชีวิตและติดค้างเรื่องการถือศีลอด มีหลักฐานให้ปฏิบัติสองประการคือ หนึ่ง ให้ทายาทถือศีลอดชดใช้แทน สอง ให้นำทรัพย์มรดกจ่ายเป็นข้าวสารชดใช้แทนวันละหนึ่งมุด(ลิตร)หรือทายาทจะออกค่าข้าวออกแทนก็ได้

สำหรับเรื่องละหมาดนั้น ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าต้องมีการชดใช้ด้วยการจ่ายข้าวสาร มีเพียงนักวิชาการบางมัซฮับเท่านั้นที่ให้จ่ายข้าวสารทดแทนโดยใช้หลักอนุมาน (กิยาส) กับศีลอด ทางที่ควรปฏิบัติสำหรับทายาทผู้ตาย คือขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงยกโทษให้ผู้ตาย  โดยเฉพาะโทษการละทิ้งละหมาด (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน