ตัวแทนสันนิบาตมุสลิมโลก ชื่นชมไทยเป็นสังคมต้นแบบด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ณ ม.อ.ปัตตานี

ตัวแทนสันนิบาตมุสลิมโลก ชื่นชมไทยเป็นสังคมต้นแบบด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (Islamic Education as a Driving Force for a Peaceful Coexistence and Development) วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ฯพณฯ เชค ดร.Ahmed Bin Hamad Jilan ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก กล่าวว่า ศาสนาอิสลามและทุกศาสนาในโลก ล้วนมีแนวทางคำสอนและการปฏิบัติที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเห็นตรงกันว่าแนวคิดสุดโต่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่ร่วมกัน จะสร้างหายนะให้แก่สังคม แม้แต่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานที่มีความสำคัญทางศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงในทุกรูปแบบ และต้องการจะสื่อให้โลกรู้ในความเป็นรูปแบบของประเทศที่ยึดแนวทางอิสลามสายกลาง มาเป็นแนวปฏิบัติ ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดการก่อการร้ายที่มีอยู่ทุกมุมโลก สาเหตุเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบในสังคม และเป็นจิตสำนึกของบางคนที่ชอบการก่อความไม่สงบ โดยคนเหล่านี้จะไม่เป็นที่ต้องการของสังคม แต่การแก้ปัญหาการก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเสมอไป สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ อิสลามสนับสนุนให้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในสังคม เพื่อลดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน โดยการศึกษาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันจะช่วยลดความสุดโต่งและลดการก่อการร้าย ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นแหล่งศึกษา และให้ข้อมูลเรื่องสิ่งที่ดีในอิสลาม

ดร.Ahmed Bin Hamad Jilan กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้มาภาคใต้ของประเทศไทย ได้เห็นภาพของความสงบความสันติสุข ในอนาคตสามารถเป็นสังคมต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมโลก ขอขอบคุณชาวไทยต่างศาสนิกที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางการนับถือศาสนาของประเทศไทย แสดงถึงความตั้งใจในการร่วมมือกันต่อต้านความคิดที่สุดโต่ง รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชน ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่สิ่งที่ดีงาม เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสู่สิ่งที่ดี โดยขอให้ทุกคนช่วยกันเผยแพร่กลิ่นหอมของดอกไม้แห่งสันติภาพ เพื่อแทนกลิ่นไอแห่งความขัดแย้งในสังคม

 

แบ่งปัน