ด่านตรวจเมืองด่านตรวจคลองทรายในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตรวจเข้มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บุคคลเป้าหมายที่เดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างเข้มงวด หลังผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา บังคับใช้มาตรการฉุกเฉินระงับเดินทางเข้า-ออก โดยพาหนะต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ยานพาหนะของส่วนราชการ และให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนเป็นรายกรณี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่คัดกรองสำนักงานสาธารณสุข ขนส่งจังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา ร่วมตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าตัวเมืองยะลา ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยระบบเซ็นเซอร์ ให้กับบุคคลที่เดินทางเข้ามาจังหวัดยะลา โดยยานพาหนะทุกประเภท ทำการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวัง หรือสังเกตผู้เดินทางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อไวรัสโควิด-19 กรณีหากพบว่ามีบุคคลเสี่ยงการติดเชื้อ หรือมีอาการบ่งชี้ ไข้สูง จะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ที่มา:ThaiNews

แบ่งปัน