bankkokwill

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาหนักอกคนไทย ทำอย่างไร จึงจะแก้ได้” โดยสำรวจความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,254 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 84.69 หนักใจ เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น,ร้อยละ 74.0 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน, ,ร้อยละ 71.05 ความเป็นอยู่ที่ยากจน มีหนี้สิน, ร้อยละ 68.18 ความแตกแยกขัดแย้งของผู้คน และ ร้อยละ 64.99 เรื่องการเมือง

ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขปัญหาหนักอกในแต่ละด้าน ประชาชน ร้อยละ 79.67 มองว่า การแก้ทุจริต คอร์รัปชั่น จะต้อง บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับ เรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ร้อยละ 70.02 หนุน เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน มีบทลงโทษรุนแรง แต่ทั้ง 2 ปัญหา ประชาชนเห็นว่า มีอุปสรรคคือ เศรษฐกิจไม่มี และสังคมเสื่อมโทรม ขณะที่ ปัญหาความเป็นอยู่ยากจน มีหนี้สิน ร้อยละ 70.30 อยากให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ เช่นจ้างาน ลดภาษี

ส่วนปัญหาเรื่องความแตกแยกของผู้คน และเรื่องการเมือง ประชาชน ร้อยละ 81.34 แนะเสริมสร้างความปรองดอง,ร้อยละ69.70 แนะให้ทุกฝ่ายให้อภัยกัน หันหน้าเข้าหากัน มีคนกลางพูดคุย แต่มองว่ามีอุปสรรคคือ ทัศนคติ ความเห็นเห็นที่แตกต่างกัน ถึงร้อยละ 74.40 และ ร้อยละ 82.54 มองว่านักการเมืองขาดจิตสำนึกเห็นแก่ตัว

 

761365-01

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน