ดุสิตโพล เผยประชาชน ร้อยละ 73.02 หวัง นายกรัฐมนตรี ช่วยการเมือง ปี 2560 ดีขึ้น – ห่วงปราบปรามการทุจริตแย่ลง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การเมืองไทย ปี 2560 ในสายตา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมือง ตามโรดแมปที่เหลือเวลาอีกเพียง 1 ปี ซึ่งหลายฝ่าย ต่างจับตามองว่า การเมืองไทย จะเป็นไปในทิศทางใด ทั้งการร่างกฎหมายลูก การเตรียมความพร้อมของพรรคการเมือง และการทำงานองค์กรอิสระต่าง ๆ โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,266 คน ระหว่างวันที่ 1-6 ม.ค. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.95 เห็นว่า การบริหารบ้านเมืองดีขึ้น มีความเข้มแข็ง และมั่นคง เพราะรัฐบาล มีนโยบายชัดเจน เอาจริงเอาจัง แต่ละกระทรวงมีการทำงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ส่วน ร้อยละ 57.06 มีการร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่สมบูรณ์ เพราะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญและส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชน ประชาชน ได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ร้อยละ 70.85 คาดว่า การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นจะแย่ลง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.02 ฝากความหวังนายกรัฐมนตรี จะช่วยให้ “การเมืองไทย” ปี 2560 ดีขึ้น รองลงมา คือ ร้อยละ 64.39 ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายช่วยกัน

755216-02

แบ่งปัน