กรมกงสุลของซาอุดิอาระเบียเผยว่า  ผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ประชาชนของซาอุดิอาระเบียจะต้องเสียค่าธรรมเนียมของตนและบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน  ยกเว้นภรรยาและลูกชายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

ทั้งนี้รวมทั้งเด็กทารกแรกเกิดด้วย โดยจะต้องจ่ายเมื่อขอวีซ่าหรือที่อยู่แบบบออนไลน์

ค่าธรรมเนียมรายเดือนคือ SR100 (26.67 เหรียญสหรัฐ) ในปี 2017 , SR200 ในปี 2018 , SR300 ในปี 2019 และ SR400 ในปี 2020

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม จุดมุ่งหมายของรัฐบาลนั่นคือการเพิ่มรายได้เพื่อชดเชยผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง กรมกงศุลกล่าวว่าควรจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนการต่ออายุใบอนุญาตผู้พำนักหรือการออกวีซ่าพำนักในต่างประเทศสำหรับคนต่างชาติทุกเชื้อชาติ

แบ่งปัน