กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล) จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ภายใต้กิจกรรม “ชุมชน ป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2560” โดยมี พ.อ.อาทิตย์ อรุณโชติ รอง ผอ.รมน.จว.สตูล เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการขยะในพื้นที่ ประวัติธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี และกิจกรรมกรรมการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บ้านฉลุง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูกในโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรัก สามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ ชาวชุมชนเจ๊ะบิลังยังพร้อมใจกันเดินตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 6 ด้วยการปลูกป่าชายเลนพัฒนาระบบนิเวศน์ของป่าไม้และต้นน้ำลำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล รวมทั้งประชาชนในชุมชนบ้านเจ๊ะบิลัง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

แบ่งปัน