ชาวสงขลา ร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัด มุ่งนำหลักคำสอนของศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงานเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2561 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น

วันนี้ (9 พ.ค. 61) เวลา 14.30 น. ที่ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา กิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา และพี่น้องประชาชน อาทิ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา , นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา , นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห , คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา , นายกสมาคมครูสอนศาสนา , ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประมาณ 500 คน เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลา มุ่งเน้นที่จะให้ครู อาจารย์ เด็ก และเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม โดยใช้หลักคำสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง โดยการศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนา ของดีอำเภอต่าง ๆ การประกวดท่องจำอัลกุรอ่าน การโชว์กล่าวลำนำกอศีดะฮ์ เป็นต้น และยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า (เสื้อผ้า อาหาร เครื่องประดับ) มากมาย โดยมีการวางจำหน่ายรอบ ๆ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งจะจำหน่ายตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น. ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2561 พี่น้องประชาชนสามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้ หากวันนี้ไม่สะดวก ก็เชิญมาพรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งวัน

นอกจากนี้ จะได้มีโอกาสเยี่ยมชมมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าจนมีความสวยงาม ดั่งทัชมาฮาลของประเทศอินเดีย ในแต่ละวันจะมีผู้มาแวะเยี่ยมชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนไทยมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวมาเลเซีย ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในอนาคตจะถือเป็นแหล่ง Check In ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ การใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ซึ่งจะเป็นวัคซีนชั้นดีสำหรับเยาวชนในการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคมและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

10

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

แบ่งปัน