วันนี้ (29 พฤษภาคม 2561) ที่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมบวชต้นไม้และละหมาดฮายัต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกับประชาชนชาวไทยพุทธ และมุสลิม ตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จัดโครงการขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ทั้งในที่ดินของทางราชการ ของชุมชน และของส่วนบุคคลเพื่อไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและแหล่วออกซิเจนของชาติ เพื่อสืบสานให้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนสืบไป เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ชุมชน รักพันธ์พืชต้นไม้ และอนุรักษ์ให้ยาวนานที่สุด และเพื่อสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแห่ริ้วขบวนผ้าสบงทำพิธีบวชต้นไม้ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในส่วนของประชาชนขาวไทยมุสลิมที่ร่วมโครงการได้ทำพิธีละหมาดฮายัตขอพรเพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่มา : ThaiNews

 

12

.

13

.

14

.

15

.

16

.

17

.

18

.

11

แบ่งปัน