(10 พฤศจิกายน 2563) จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ร่วมกันจัดงาน “รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
ด้วยสยามประเทศนับแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เป็นราชอาณาจักรไทย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ประชาชนทุกชาติพันธุ์และความเชื่อมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองยึดเหนี่ยวอย่างเป็นปกติสุข
11-1-9
จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรักความสามัคคีของคนในชาติ จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญยิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
ในการจัดงานครั้งนี้ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดยขอให้พี่น้องมุสลิมได้แสดงความจงรักภักดีและความรักความห่วงใยในสถาบันหลักของประเทศที่ทำให้ปวงชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ และศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกตลอดมา อีกทั้งมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและประกอบศาสนกิจตามความเชื่อของแต่ละศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะมุสลิมไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้ต้องรู้สำนึกในบุญคุณและแสดงความขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่รู้คุณและก็จะได้รับคุณนั้นตอบแทนจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า และขอให้การจัดงานรวมพลังในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจและเตือนสติความเป็นไทยแก่ทุกคน ให้มีความรักความสามัคคี มีความอะลุ้มอล่วย และมีความประนีประนอมเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง
11-1-5
พร้อมทั้งได้นำกล่าวขอพร (ดุอา) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข และมีการประกาศเจตนารมณ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดย นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีการเสวนา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” โดย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายอนันต์ วันแอเลาะ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสมัย เจริญช่าง กรรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และจาก จ.นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครนายก อ่างทอง ชลบุรี และสระบุรี เข้าร่วมงานฯ จำนวนกว่า 6,000 คน
11-1-2
11-1-3
11-1-4
11-1-6
11-1-8
11-1-9
11-1-7
แบ่งปัน