pnoht600414001022801 pnoht600414001022802

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลวังประจัน โดยศูนย์อุปกรณ์กายฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนตำบลวังประจัน ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พร้อมด้วยสมาชิก อสม. หมู่ที่ 1 และร่วมกับนายมาแอน ปานกลาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังประจัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลวังประจัน นายสุชาติ ทองแดง ลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่ ชื่อนางมะกะสง สานิ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเดินได้ ทั้งนี้ ในวันนี้ทางศูนย์กายอุปกรณ์ฯ ได้นำรถวินแชร์ (รถนั่งแบบมีล้อ) มาหมอบให้ เพื่อให้ผู้ป่วยรายนี้สามารถใช้รถนี้ในชีวิตประจำวันได้

โดยมีญาติผู้ดูแลผู้ป่วยรายนี้ รับมอบอุปกรณ์ คือ นางเจ๊ะรุสณีย์ เจ๊ะเล็ม (ลูกสาว) ดีใจอย่างสุดซึ้ง และกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยพลังชุมชนทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ในการดูแลและให้กำลังแก่ผู้ป่วยฯรายนี้และรายอื่นๆ ที่ถือปฏิบัติมาตลอดอย่างทั่วถึง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน