pnoht600222001014401_22022017_023953

จังหวัดสตูล เตรียมผลักดันจำปาดะและข้าวอัลฮัม ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ขยายสู่ตลาดสากล

นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนางสาวศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่ม GI กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข และการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ก่อนขึ้นทะเบียน ตลอดจนจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

pnoht600222001014403_22022017_023954

โดยนางสาวศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล เตรียมผลักดันจำปาดะและข้าวอัลฮัมขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ซึ่งจำปาดะมีความโดดเด่นเรื่องของความหอมหวานเนื้อนุ่มละมุล ส่วนข้าวอัลฮัมสตูล เป็นข้าวสารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยโปรตีน และมีประโยชน์ต่อร่างกายสูง

ทั้งนี้ สินค้าทั้ง 2 ชนิด จะต้องเข้ารับการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตรวจสอบด้านประวัติความเป็นมา ลักษณะเด่นของสินค้า ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับภูมิศาสตร์ รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ยั่งยืน หากได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ขยายตลาดในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลให้เฟื่องฟูมากยิ่งขึ้น

ที่มา  : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน