นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งญาติพี่น้องที่เดินทางไปส่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนราธิวาส

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา จัดเที่ยวบินไป ระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-มัสกัต-มาดีนะห์ เริ่มเที่ยวแรกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ๆ ละประมาณ 289 คน ทุกเที่ยวบิน และเที่ยวบินกลับ ระหว่างเจดดาห์-หาดใหญ่-กรุงทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ซึ่งมีที่ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมทั้งบริเวณรอบอาคาร และภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้การกำชับทุกหน่วยงานในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกด้าน ทั้งการดูแลความปลอดภัย การจราจร การรักษาความสะอาด การจัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เดินทาง การจัดสถานที่อาบน้ำละหมาด ฝ่ายรักษาพยาบาล ฯลฯ

นอกจากนี้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการเตรียมหน่วยลูกเสือสันติสุข และจิตอาสา ในการดูแลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ตลอดทั้ง 9 วัน โดยจะมีการตั้งแคมป์ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ และจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนลูกเสือทุก 3 วัน ครั้งละ 100 คน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยสูงสุด

#พิธีฮัจญ์ #ชาวไทยมุสลิม #ท่าอากาศยาน #ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ #อำนวยความสะดวก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน