จังหวัดสงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 เที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง และญาติที่มาส่ง

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 เที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง และญาติที่มาส่ง

ช่วงบ่ายวันนี้ (26 ก.ค. 60) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอำนวยอวยพรส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา ในนามศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อที่ 5 ที่กำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถในชั่วชีวิตนี้ควรจะได้ไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นมุสลิมทั่วโลกรวมทั้งมุสลิมชาวไทยจึงต้องพยายามหาโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ให้ได้ ในเทศกาลฮัจย์ปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 13,000 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 จำนวน 8,833 คน ด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบด้วยระบบเช่าเหมาลำจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาไปมาดีนะห์ ทั้งเที่ยวไปและกลับ สำหรับการเดินทางในระบบเช่าเหมาลำในวันนี้ (26 ก.ค. 60) มีผู้แสวงบุญเดินทางจำนวน 289 คน โดยกำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เที่ยวบิน TG 8812 เวลา 17.25 น. และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 23.24 น.

ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกในปีนี้ของท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน เดินทางตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน มีผู้เดินทาง 4,624 คน ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มาร่วมส่งและรับอีกเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และญาติที่มาส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันให้เดินทางด้วยความเรียบร้อย มีความสุขสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลกได้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาและมีการส่งเสริมทุกศาสนาอย่างแท้จริงด้วย

pnews17072615284200710 pnews17072615284200709 pnews17072615284200703

แบ่งปัน