เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลนำหลัก 3 R ประชารัฐ จัดกิจกรรม “ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” สมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และจัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยติดเตียง

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เตรียมจัดกิจกรรม “ซอดาเก๊าะ วากัฟ ยารีญะฮ ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ และจัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้นำหลักการของศาสนาอิสลามมาใช้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการบริจาคขยะรีไซเคิล หรือทุนทรัพย์เพื่อนำไปสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และจัดซื้ออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยติดเตียงศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองเขารูปช้าง พร้อมเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับมาผ่านกระบวนการและใช้ได้อีก ตามหลัก 3 R ประชารัฐ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนตามโครงการสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ประจำปี 2560

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่และพลังมวลชน , การกล่าวดุอาร์ , การให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ย , การสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยจากเศษอาหาร รวมทั้งการประกาศมูลค่าขยะรีไซเคิล

mnews170818082317003_0c9c50e55b86462b8961cca9065dab65

mnews170818082317003_b0966b7de195414c9c965fdaf351c528

แบ่งปัน