pnoht600227001011201 pnoht600227001011203

จ.ยะลา แถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา และการทดสอบการอ่านคัมภีร์กุรอ่าน 14 จังหวัดชายแดนใต้ สู่อาเซียน ประจำปี 2560 ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 สานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและเกิดสันติสุขในพื้นที่

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา และการทดสอบการอ่านคัมภีร์กุรอาน 14 จังหวัดชายแดนใต้ สู่อาเซียน ประจำปี 2560 ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การรบริหราส่วนจังหวัดยะลา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 14 มีนาคม 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นายอิสมาแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในปีนี้กิจกรรมเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน 14 จังหวัดภาคใต้ มีกำหนดจัดงาน 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 14 มีนาคม 2560 ตรงกับวันที่ 7-16 ยามาดิลอาเคร ฮ.ศ.1438 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างดี โดยในปีนี้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการรำถึงชีวประวัติท่านนบีมูฮัมหมัด อันแบบอย่างสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลาย นอกจากนี้ เพื่อสานความสามัคคีในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องทุกๆศาสนาและเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนาสัปบุรุษ หน่วยงานภาครัฐ ในการที่จะสร้างความเข้าใจและเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ และนำความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยังยืนตลอดไป

pnoht600227001011204 pnoht600227001011205

ภายในงานจะประกอบด้วย กิจกรรมการทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอานประเภทเยาวชน ชาย-หญิง ระดับ 14 จังหวัดภาคใต้ การแข่งขันทางวิชาการ ได้แก่ การแข่งขันอ่านบัรซันยี การแข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันพรรณนาโวหาร การแข่งขันอาซาน การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา การแข่งขันขับร้องอานาซีด การออกบูทของส่วนราชการ และการจัดนิทรรศการของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้า OTOP และสินค้ามุสลิม และการจับคูปองชิงโชครับรางวัลพิเศษจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิ ตู้เย็น ทีวี พัดลม หม้อหุงข้าว ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เพื่อทำอุมเราะห์และรางวัลอื่นๆ มากมาย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน