ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการแก้ไขปัญหาในฤดูแล้งโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำแล้งประจำกระทรวงขึ้น และให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำและการขาดแคลนน้ำ ทั้งในพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดขณะนี้บางพื้นที่ นั้น

ในส่วนของจังหวัดยะลา พบว่าในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว เนื่องจากฝนได้ทิ้งช่วงมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้น้ำมีเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง

สำหรับสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำปริมาณน้ำเก็บกักจังหวัดยะลาวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แอ่งปริมาตรน้ำเก็บกัก 1,130.94 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 854.6 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 แห่ง อ่างน้ำเก็บกัก 1.11 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ 1.08 ล้านลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ำอื่น ๆ ปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ของแหล่งน้ำอื่น ๆ 14.24 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรน้ำที่นำมาใช้ได้ทั้งจังหวัดยะลา 869.98 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562 โดยสำนักงานชลประทานที่ 17 เตรียมความพร้อมและการคาดการณ์ ดังนี้ การวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำและเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตรวจสอบสภาพอาคารและตรวจสอบสภาพความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักร เรื่องของการบริหารจัดการ ดูระบายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำและควบคุมระดับน้ำ วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำสู่สาธารณชน ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนั้นมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือนาปีปลายฤดู สำรวจความเสียหายและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำการเพาะปลูกเพื่อชดเชยรายได้

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน