วันนี้ (16 มี.ค. 62) ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด และปล่อยขบวนวิ่ง ในกิจกรรม “เดิน-วิ่ง คนท้องถิ่นยะลา แยกก่อนทิ้ง 2019” ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร พร้อมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา จำนวนกว่า 1,868 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2948 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น

ในวันนี้ทาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา ทั้ง 64 แห่ง จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง คนท้องถิ่นยะลา แยกก่อนทิ้ง 2019 ขึ้น เพื่อสร้างควานรัก ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดยะลา รวมถึงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สร้างจิตสำนึกในเรื่องการคัดแยกขยะของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเป็นแบบอย่างกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงรักการออกกำลังกาย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน