วันนี้ 25 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบกระติกวัคซีน พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ปล่อยผ้าแพรลูกโป่ง และปล่อยขบวนรถรณรงค์ ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์โครงการประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด ปีงบประมาณ 2562 “เคาะประตู สู้หัด” เร่งฉีดวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประมาณ 400 คน ในเขตอำเภอเมืองยะลา

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็ก โดยการฉีดวัคซีนของจังหวัดยะลา ที่ผ่านมา พบปัญหาพอสมควร ดังนั้น การดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเองต้องมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือนำบุตรหลานมารับบริการวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ซึ่งโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีหลายโรค เช่น โรคหัด คอตีบ ไอกรน โรคเหล่านี้หากเด็กป่วย อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากเด็กรับวัคซีน ก็จะทำให้เด็กไม่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้

ดังนั้น ในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นมา เพื่อสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความร่วมมือผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองของเด็ก เพื่อให้นำบุตรหลานมารับวัคซีน จึงขอฝากทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ในปีงบประมาณ 2561 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (MMR1) ในเด็กอายุ 9-12 เดือน มีความครอบคลุมร้อยละ 77.17 และความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด (MMR2) ในเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง ถึง 3 ปี ร้อยละ 73.20 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความครอบคลุมการได้รับป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุ 9-12 เดือน (MMR1) และในกลุ่มเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี (MMR2) ต่ำกว่าร้อยละ 95 จึงเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลาขึ้นมา

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

5

.

3

.

4

แบ่งปัน