1

จังหวัดพังงา ตั้งธนาคารกองทุนขยะบ้านนา กรรมการมัสยิดบ้านนา ตำบลบ่อแสน แปลงขยะเป็นรายได้ สร้างสวัสดิการสังคมและลดปัญหาขยะแบบยั่งยืน

นายยงยุทธ์ จรจิตร ผู้จัดการธนาคารกองทุนขยะบ้านนา กล่าวว่า บ้านนา เป็นชุมชนเล็ก ๆ ในตำบลบ่อแสน อำเภอเมืองพังงา เป็นเหมือนชุมชนอื่น ๆ ที่เคยประสบปัญหาเรื่องขยะที่เกิดจากคนในชุมชนทิ้งไม่เป็นที่ และปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อมีผู้เสียชีวิต กรรมการมัสยิดบ้านนาจึงได้หารือกันเพื่อหาทางแก้ไข จนในปัจจุบันกลายเป็น ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดการขยะ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาของชาวบ้านในชุมชน การจัดตั้งกองทุนขยะ หรือเรียกว่า ธนาคารขยะ ของ “มัสยิดบ้านนา” ที่มีการรับบริจาคขยะจากชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้านของตำบลบ่อแสน เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 จากการสำรวจครัวเรือน และพบว่าชาวบ้านในชุมชนไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงคิดแก้ปัญหาโดยการพูดคุยและปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งกองทุนขยะส่งผลให้ชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่สำคัญมีกิจกรรมเพื่อได้พบปะพูดคุยกัน นับว่าเป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดี ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก สร้างวินัยที่ดีในการทิ้งขยะให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย

3 2

นายธรรมศักดิ์ จันทรส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านนา บอกด้วยว่า โครงการนี้ทำให้ชาวบ้านรู้จักคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากการจัดการขยะในครัวเรือน โดยแต่ละบ้านคัดแยกขยะชนิดต่างๆ และทุก ๆ สัปดาห์ ทางกองทุนจะมารับบริจาคขยะตามบ้านเรือนและนำมาไว้ที่ธนาคารขยะสำหรับคัดแยกขยะแต่ละประเภทไว้ และจะมีหน่วยงานมารับซื้อขยะถึงที่ รายได้ส่วนกลางที่ได้จากการขายขยะ จะนำไปเป็นสวัสดิการให้กับชุมชนตั้งแต่เรื่องการเกิด การเจ็บ และการตาย จะเห็นว่ามาตรการที่ชุมชนดำเนินการไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแต่อาศัยแกนนำเอาจริง และชาวบ้านร่วมใจกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนแบบยั่งยืนจนเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพังงา

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน